Přírodní památky

Pramen řeky Odry

Významné přírodovědné lokality geoparku

Území geoparku Krajina břidlice se rozkládá v oblasti dříve zvané Sudety. Neúrodná pahorkatina s poli plnými kamení skýtala těžkou obživu pro místní obyvatelstvo. Drsné klima vrchoviny, ve srovnání se sousedící úrodnou Hanou, Moravskou branou, Kravařskem lemujícími jižní a východní část Krajiny břidlice, zemědělství příliš nepřálo. A tak si lidé vydělávali na živobytí v potu tváře nejen na zemi, ale také v podzemí. Dodnes se tu dochovalo mnoho dokladů takové činnosti. K těm nejvýznamnějším patří stará důlní díla a projevy hornické činnosti v jejich blízkosti – odvaly, lomy, zatopené lomy. Poté, co hornictví v Nízkém Jeseníku ustalo, stávají se tato místa součástí krajiny a tvoří zajímavé biotopy pro různé druhy živočichů i rostlin.

Typickými uživateli podzemí Krajiny břidlice jsou letouni – netopýři a vrápenci, kterým slouží rozlehlé podzemní prostory po těžbě břidlic jako významná zimoviště i jako přechodné úkryty v období přeletů. Také pozůstatky těžby různých kovonosných rud v podobě menších důlních děl a průzkumné štoly nebo odvodňovací štoly související s předchozími jsou využívány letouny jako přechodné úkryty a chladnomilnějšími druhy často jako zimoviště. V dolech lze pozorovat např. zástupce obojživelníků – mloka skvrnitého, skokana hnědého či ropuchu obecnou, zástupce bezobratlých – členovce, rybenky, komárovité, motýly i pavouky.

Je nutné připomenout skutečnost, že hornická činnost v krajině nemusí mít jen negativní důsledky. A to nejen na pestrost druhů živočichů, ale také rostlin.

Na území geoparku Krajina břidlice se nenachází velkoplošná zvláště chráněná území. Je zde vyhlášeno 28 maloplošných zvláště chráněných území (1 národní přírodní rezervace, 1 národní přírodní památka, 12 přírodních rezervací, 14 přírodních památek) a také 1 ptačí oblast a 14 evropsky významných lokalit, které jsou součástí soustavy Natura 2000.

Pramen řeky Odry

Vyhledávaným turistickým místem je pramen řeky Odry, který se nachází na území Vojenského újezdu Libavá. Pramen vyvěrá na rašelinné louce v mělkém sedle v nadmořské výšce 634 m pod Fidlovým kopcem (680 m.n.m.). Zajímavostí je, že toto místo bylo za pramen Odry určeno teprve roku 1715. Dříve se za počátky velké řeky považovaly jiné lokality. Upravený pramen je přístupný pouze o víkendech po červené turistické značce z vesnice Kozlov. Pramen Odry leží nedaleko hlavního evropského rozvodí mezi úmořími Baltského a Černého moře. Na území České republiky měří tok řeky Odry 132 km, což je asi šestina její celkové délky, a pod Bohumínem v nadmořské výšce 190 m n. m. odtéká do Polska. Řeka Odra má na českém území dva morfologicky výrazně odlišné úseky. V pramenné části v Nízkém Jeseníku má tok charakter peřejnaté horské bystřiny a protéká hlubokým lesnatým údolím s úzkou říční nivou.

V lokalitě prameniště řeky Odry je vybudována naučná stezka K prameni řeky Odry Na informačních tabulích, kterými je stezka osazena, tak návštěvníci najdou příběh tohoto místa od jeho prvního dochovaného záznamu před třemi stovkami let majitelem spálovského panství Karlem Ferdinandem Schertzem, informace o přírodním bohatství jeho okolí, ale také o lesnické správě Oderských vrchů či historii jejich osídlení.

Galerie

Pramen řeky Odry

Národní přírodní rezervace Kaluža

Národní přírodní rezervace Kaluža se nachází na pravobřežních svazích hluboce zařezaného údolí řeky Moravice asi 4 km jihojihozápadním směrem od Hradce nad Moravicí.

Dlouhodobým cílem péče je ochrana spontánních procesů lesního ekosystému ponecháním lesních porostů samovolnému vývoji, který byl nastartován v roce 2004. Postupné dožívání stromů ve starých kmenovinách by mělo vést k maloplošné prostorové diferenciaci porostů a zvyšování zásoby tlejícího dřeva ve všech jeho podobách (stojící zlomy, souše, pahýly, ležící kmeny a vývraty). Samovolný vývoj by měl vést ke zvýšení mozaikovitosti struktury a textury, resp. s tím spojené biodiverzity. Národní přírodní rezervací Kaluža neprochází žádná naučná stezka nebo značená turistická trasa, či cyklostezka. Terénní exkurze do NPR Kaluža jsou možné podél západní hranice, kde vede zpevněná údolní komunikace sloužící především lesnímu a mysliveckému hospodaření.

Galerie

Národní přírodní rezervace Kaluža

Přírodní rezervace Panské louky

Lokalita se nachází v okrese Olomouc a patří ke katastrálnímu území Moravský Beroun. PR leží přibližně 2 km východně od obce Dětřichov nad Bystřicí, na jihovýchodním svahu nejvyššího vrcholu Nízkého Jeseníku - Slunečné (800 m n.m). Aktuálním cílem ochrany území (v časovém horizontu do půl století) je stabilizace podmínek pro obnovu prameništních a podmáčených (oglejených, místy pseudoglejových) lesních biotopů s mozaikovitým výskytem bylinného patra s životaschopnými populacemi prameništních bylinných fenoménů. Cílem ochrany v dlouhodobém časovém horizontu je lesní ekosystém ponechaný samovolnému vývoji a odpovídající stupni přirozenosti „les přírodní“ s bylinnou fytocenosou přirozeně vázanou na stanovištní podmínky charakteristické pro lesní prameniště. Územím prochází značená turistická cesta a zároveň naučná stezka, což umožňuje provádění terénních exkurzí.

 

 

Přírodní rezervace Nové Těchanovice

Lokalita se nachází u města Vítkov a patří ke katastrálnímu území Nové Těchanovice. Předmětem ochrany je ojedinělá směs teplomilných a horských prvků ve smíšeném lese na prudkém skalnatém svahu. Také díky své nepřístupnosti je území ponecháno přirozenému vývoji a má až pralesovitý charakter. Předmětem ochrany sice nejsou útvary neživé přírody, pro prezentaci geologických dějů jsou však skalní výchozy krásnou kamennou učebnicí. Lokalitou prochází zelená turistická značka spojující obce Zálužné a Podhradí, je tudy možno vést terénní exkurze

Evropsky významná lokalita Zálužné

Lokalita se nachází v obci Zálužné, katastrálním území Nové Těchanovice. Předmětem ochrany je - netopýr černý (Barbastella barbastellus). Historické důlní dílo po těžbě břidlice je tvořeno systémem chodeb a velkých komor, které jsou z velké části vyplněny kameninovou základkou s velkým množstvím spár, vhodných k zimování netopýrů. Celková délka prostor přesahuje 3 km, některými částmi protéká malý vodní tok. Lokalitou vede naučná stezka Dědictví břidlice a zastavení u ústí dolu jsou vhodná pro terénní exkurze se zaměřením na hornictví a výklad o letounech. 

Nenechte si ujít žádné novinky!

Přihlaste se k odběru aktualit a nenechte se připravit o žádné plánované akce.

Odběrem novinek souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

MSK Opavské slezsko Poodri Technotrasa Silesia Nadace Landek

© 2022 All rights reserved

Created by web-evolution.cz